Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 25.5.2018

Základní údaje:

Provozovatel obchodu: Michal KOUDELA
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Michal Koudela

Sídlo společnosti: Horymírova 2973/10,Ostrava-Zábřeh,p.s.č.:70030
Zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ města Ostrava pod č.j. H14290/ev.č.: 380705-23593 ze dne 28.1.1999
IČO:  48443301
Firma není plátce DPH.
Číslo účtu: 670100-2208035391/6210 mBank

Telefonní kontakt: +420 608868532

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím www.idealmoda.cz

I. Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě www.idealmoda.cz platí pro nákup tyto níže uvedené obchodní podmínky,které přesně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.idealmoda.cz,Michal KOUDELA,IČO: 48443301,se sídlem Horymírova 2973/10,Ostrava-Zábřeh,p.s.č 70030, zapsaná na Úřadu městského obvodu Ostrava-JIH ev.č.:380705-23593 pod jednacím číslem H14290 a kupujícího.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky platným v den nákupu.Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,občanským zákoníkem.Je-li kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. občanským zákoníkem.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní,pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel,resp. prodávající.

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - osoba,která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.Jedná se o podnikatele,který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba,která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.Je to fyzická či právnická osoba,která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující,který není spotřebitel - podnikatel,který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.www.idealmoda.cz.Při používání těchto stránek ,Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek,není oprávněn kopírovat obrázky,texty a tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy,zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, v platném znění.Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí,že jím uvedená e-mailová adresa,poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby,může být využita k zaslání obchodního sdělení společností Michal KOUDELA dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění,s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě,že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu  info1@idealmoda.cz.Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje,které o něm Prodávající zpracovává,může jej o to požádat na emailové adrese: info1@idealmoda.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím,než Kupující definitivně potvrdí objednávku,bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat tlačítkem rekapitulace.Jestliže bude mít zájem některou položku změnit,je možné to učinit pomocí tlačítk zpět,kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků.Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí,přečetl si ochodní podmínky,které jsou platné v den prodeje a odsouhlasil zaškrtnutím políčka (Souhlasím s obchodníma podmínkama),tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s potvrzením objednávky Kupujícího.Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se považuje za závaznou akceptaci objednávky.

Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzení objednávky prostřednictvím emailu,je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu,nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.Objednávka je návrhem kupní smlouvy,kdy samotná kupní smlouva je uzavřena emailovým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu.Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti,jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami,které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Pro případ osobního odběru zboží ze zásob internetového obchodu (osobním odběrem v sídle fírmy) se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v příslušném místě po dobu 2 dnů od potvrzení objednávky emailem Kupujícímu.Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány.Na tuto skutečnost bude Kupující v potvrzení objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím upozorněn. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení,případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží,výše ceny,náklady na přepravu,vzdálenosti a podobně,žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem,jako například písemně nebo telefonicky.Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě,že Kupující toto potvrzení (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede.Na tyto skutečnosti bude Kupující v potvrzení objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím rovněž upozorněn.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny,popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O nepotvrzení objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží).Smlouva je uzavírána v českém jazyce.Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek,kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupující souhlasí s tím,že při převzetí zboží placeného prostřednictvím dopravce nebo placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající anebo přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem,tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem,a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu,která zboží převzala.V zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty.K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává Kupující výslovně Prodávajícímu tj. Michal KOUDELA, jakožto správci,svůj souhlas. Zároveň Kupující bere na vědomí,že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj.zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné,že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat,že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů,jejich likvidaci,a další práva.V případě pochybností o dodržování práv má Kupující právo obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.idealmoda.cz jsou uváděny jako konečné,včetně DPH.Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. XIII. - Podmínky dodání zboží),jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy),jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři.Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím.Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

Podmínkou poskytnutí zvýhodněné kupní ceny (slevy) v případě akční sady výrobků prodávané za zvýhodněnou cenu je společná koupě všech výrobků v rámci akční sady určené Prodávajícím.Zrušením kupní smlouvy byť u jednoho z těchto výrobků zaniká nárok Kupujícího na zvýhodněnou kupní cenu ostatních výrobků prodávaných v rámci akční sady.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení,pokud není dohodnuto jinak.V případě,kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží,vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku,kdy tato nemožnost vznikla.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží,které bude Kupujícím placeno při převzetí,tj. na dobírku, běžet dnem odeslání zboží podle uzavřené kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího.V případě,že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí,tj. např. převodem platby z účtu na účet,začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny,tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Expedice zboží je do nejpozději do 48 hodin.Konkrétní termíny dodání zboží jsou závislé na dopravě,kterou si Kupujícím si vybral u každého zboží a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě,že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu,bude Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání objednaného zboží,a v případě,že takové zboží není již k dispozici,Prodávající může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný s původním.Pokud Kupující se změnou nesouhlasí anebo v případě,kdy Prodávající nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží,má Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit.V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše,co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily.

VII. Podmínky dodání zboží

Pokud je zboží na skladě expedujeme zboží nejpozdějí druhý pracovní den po objednání,s tím,že Vás o tom vyrozumíme emailem.Toto neplatí,pokud se jedná o zboží na objednávku.

Dodání zboží již pak nemůžeme ovlivnit,jelikož je to na službě dopravce,kterého jste si zvolili

 1. Česká pošta - Platba převodem-zasilka nad 300g,nad hodnotu 500kč (platba předem) 79,-kč

 2. Česká pošta - Dobírka-ČESKÁ REPUBLIKA: doporučeně (doručení 3-7 pracovní dny) 120,-kč

 3. Česká pošta - Dobírka-ČESKÁ REPUBLIKA: balík do ruky(doručení do 24 hodin v případě objedávky do 09:00 hodin ráno)-159,-kč

 4. Česká pošta - Balík na Slovenko-doporučeně do 300g (platba předem)-290,-kč

 5. Osobním odběrem zboží sídle firmy 0,-kč

 6. Česká pošta - Dobírka-ČESKÁ REPUBLIKA: EXPRES (doručení sobota+neděle+svátky) 330,-kč

Přehled možných způsobů úhrad zboží.

a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)
c) převodem z účtu na účet

Kupující - nikoli spotřebitel,je povinen zboží od přepravce řádně převzít,zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít,nebo pokud to zjistíte až doma,lze získat informace jak postupovat na bezplatné telefonní lince 800 104 410.Podpisem dodacího listu dopravce Kupující stvrzuje,že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán dopravcem zřetel.Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a je zaslána elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce Kupující.Kupujícímu,který je spotřebitelem,je doporučen obdobný postup,v zájmu předcházení sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla.Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

VIII. Práva Kupujícího z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Prodávající za to,že zboží bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo,že si zachová obvyklé vlastnosti.Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.Reklamační protokol si může kupující stáhnout ZDE a následně jej zaslat emailem na reklamace1@idealmoda.cz

Prodávající odpovídá Kupujícímu,že věc při převzetí nemá vady.Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu,že v době,kdy kupující věc převzal,má věc vlastnosti,které si strany ujednaly,a chybí-li ujednání,takové vlastnosti,které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora,může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad,pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,ale pokud se vada týká pouze součásti věci,může Kupující požadovat jen výměnu součásti;není-li to možné,může odstoupit od smlouvy.Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci,nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady,pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci,může požadovat přiměřenou slevu.Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě,že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,jakož i v případě,že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží,pokud Kupující před převzetím věci věděl,že věc má vadu,anebo pokud Kupující vadu sám způsobil,zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl používán nesprávným užíváním

 • výrobek je mechanicky poškozen

 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím,že výrobek byl používán k jinému,než obvyklému účelu,

Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu,pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení,které je způsobené obvyklým užíváním výrobku.

 • vyplývá-li to z povahy výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího,živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy,tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

V případě výskytu vady,za kterou Prodávající odpovídá,má Kupující právo uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího.Prodávajícího na telefonu:608868532 domluví způsob předání výrobku k reklamačnímu řízení a kde Kupujícímu operátor poradí jak postupovat.Kupující bere na vědomí,že telefonní hovory mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu.Odesláním objednávky Kupující vyslovuje svůj souhlas s nahráváním telefonních hovorů.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom,kdy spotřebitel právo uplatnil,co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned,ve složitých případech do tří pracovních dnů.Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění,uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku,nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době;tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou.

že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu;tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího.

že je výrobek vadný; za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek v místě sídla firmy nebo jej zašle poštou na adresu sídla firmy-neakceptujeme formu dobírky.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna,nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom,do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout.Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace,a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího,ve lhůtě 30 dnů,je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty,ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku,na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

Kupující,který je spotřebitelem a uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím eshopu www.idealmoda.cz má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od:

 • data uzavření smlouvy.Prodávající tímto upozorňuje,že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícího,Michal KOUDELA, IČO: 48443301, se sídlem Horymírova 2973/10,p.s.č.: 70030.Ostrava formou vyplnění formuláře na webových stránkách nebo dopisu zaslaného doporučeně poštou, nebo e-mailem: reklamace1@idealmoda.cz

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů od nákupu zboží,který je ke stažení ZDE není to však Vaší povinností.Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy vyplňte údaje uvedené ve formuláři.Můžete to taktéž učinit na našich webových stránkách elektronicky.Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje),nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb!Děkujeme.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy s Prodávajícím,vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy,všechny platby,které jsme od Vás obdrželi,včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání,který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek,který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce,pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.S vrácením platby můžeme počkat do té doby,než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete,že jste zboží odeslal zpět,podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu,nejpozději do 14 dnů ode dne,kdy nám oznámíte,že odstupujete od této smlouvy,zašlete zpět na adresu:Michal KOUDELA,Horymírova 2973/10,p.s.č:700 30,Ostrava. Lhůta se považuje za dodrženou,pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů.Zboží neodesílejte na dobírku,v takovém případě nemusí být Prodávajícím převzato,případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám.

V případě,že využijete právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu,zboží vraťte pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím,a to tak,aby na něm nevznikla škoda.Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení.Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží,je povinen ho neprodleně,nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet.Pokud je zboží vráceno oprávněně,odešle Prodávající neprodleně,nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží,Kupujícímu informaci,že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop Kupujícímu (dopravné, balné, apod., kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání,který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím),stejným platebním prostředkem,který Kupující použil(a) pro provedení počáteční transakce,pokud Kupujícího výslovně neuvedl jiný požadavek,a to buď odeslání peněz na adresu Kupujícího nebo převod na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy Kupující může uvést,jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu,než je uvedeno v předchozí větě,je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží,zejména tehdy,pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu,výši této kompenzace je však povinen prokázat.

V případě odstoupení od smlouvy o koupi výrobku, který Kupující zakoupil v rámci nabídky akční sady výrobků za zvýhodněnou cenu,má zákazník nárok na vrácení ceny výrobku,jehož se odstoupení týká,po odečtení rozdílu plné ceny obou výrobků a ceny zaplacené za akční sadu výrobků.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno,nebo objednáno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav.

 5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit .

X.  Smluvní pokuty za nevyzvednuté zásilky

 • V případě, že si kupující z nějakého důvodu zásilku nevyzvedne, může zažádat o opětovné zaslání, po předchozí úhradě celkové ceny zásilky s navýšením za předchozí poštovné na účet dodavatele s tím, že o to musí dodavatele zažádat e-mailem.
 • Pokud nebude zaslaná objednávka zákazníkem vyzvednuta,nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, může být v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů:  poštovné+balné,minimálně však 150,– Kč.
 • Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (vzniklé vícenáklady), budou podstoupeny k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

XI. Závěrečná ustanovení

V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy kosile1@idealmoda.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

Prodávající, Michal KOUDELA jakožto provozovatel internetového obchodu www.idealmoda.cz je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.idealmoda.cz a je tak umožněna jejich archivace,a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

XII.      Směrnice o ochraně osobních údajů

Datum poslední změny směrnice: čtvrtek 5. dubna 2018

I.

Úvodní ustanovení

Tato směrnice nastavuje principy ochrany získaných osobních údajů.

Michal Koudela se touto směrnicí zavazuje dodržovat obecnou ochranu osobních údajů platnou od 25. 5. 2018, dle nařízení Evropské komise 679 / 2016, tzv. GDPR (dále jen GDPR) a vnitrostátních právních předpisů s ním souvisejících. Dále se Michal Koudela zavazuje provádět takové kroky, aby byla stále v souladu s GDPR a vnitrostátními předpisy s ním souvisejícími.

II.

Definice pojmů

Subjekt údajů – je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. tato osoba je identifikovaná nebo na základě údajů (např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby) identifikovatelná.

Osobní údaj – je jakýkoliv údaj sloužící k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Citlivý údaj – je zvláštní kategorie osobního údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženství a filozofickém přesvědčení, biometrických a genetických informacích, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

Správce – je subjekt (podnikající fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt), který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob a odpovídá za zpracování. Zpracováním může pověřit Zpracovatele, pokud tak stanoví zákon.

Zpracovatel – je jiný subjekt odlišný od Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob pro Správce na základě předem sjednaného účelu, činí tak na základě zákona nebo pověření Správcem.

Příjemce – je fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, která přijímá poskytnuté osobní údaje pro předem sjednaný účel, tyto údaje dále nijak nezpracovává. Orgán veřejné moci, který získává osobní údaje v rámci svých vyšetřovacích pravomocí, není považován za příjemce, jeho postup při zpracování však musí být v souladu s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelu zpracování.

Umístění – je fyzické úložiště, kde jsou uložena osobní data (např. šanon, skříň, rack)

Právní titul – je právní základ, vyjmenovaný v GDPR, na základě kterého fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt eviduje osobní údaje.

Účel zpracování – je zdůvodnění, proč jsou osobní údaje vyžadovány a že budou využívány jen a pouze k takto definovanému účelu.

Doba zpracování – je doba, po kterou evidujeme konkrétní osobní údaje, tato doba má být přiměřená, pokud není stanovena zákonem.

Minimalizace osobních údajů – je proc

Firmy POHODA

100 GB Free Backup

Mapa webuNastavení soukromí